متین تایم (نمایشی)

شرکت
شرکت
شرکت عمران شهرجدید هشتگرد

تهیه و اجرای طرح های شهرسازی معماری، نقشه های تفکیکی، آماده سازی و سایر اقدامات اجرائی و ایجاد ساختمانهای لازم برای ایجاد شهر جدید، تملک اجاره و سطح حقوق و واگذاری و فروش واحدهای شهری و اجرای طرح های سیویل و تاسیسات و تسهیلات شهری و رفاهی و خدمات بازرگانی و غیره به همراه اجرای طرح مسکن مهر به دستور ریاست محترم جمهور.

جزییات

نوع سایت

سازمانی

آدرس سایت

Hashtgerd-Ntoir.gov.ir